عبارت غیر نافذ در امور حقوقی به چه معنی است و با لفظ باطل چه تفاوتی دارد؟

غیر نافذ یعنی با تفویض اختیار یا اجازه ذی نفع یا ولی قهری یا قانون قابل اجرا است ولی باطل با اجازه یا تنفیذ هم قابل اجرا نیست مثال وصیت به مازاد ثلث ترکه (بیشتر از ۳/۱مال مورد وصیت) غیر نافذ است اما با رضایت وراث قابل اجرا است. پس جمعاً غیرنافذ قابلیت نافذ شدن را دارد اما باطل این قابلیت را ندارد .