آیا زوجه در عقد منقطعه می تواند ادعای عسر وحرج نماید؟

آیا زوجه در عقد منقطعه می تواند ادعای عسر وحرج نماید؟  

...

منبع خبر:

دیدگاه کاربران